Month: November 2012

ความเสี่ยงของกองทุนรวมจากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงของกองทุนรวมจากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่แล้วการนำเงินมาลงทุนในกองทุนรวมหรือการลงทุนเกือบทุกประเภทจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ สำหรับกองทุนรวมการเปลี่ยนแปลงของตลาดก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบ และเมื่อเกิดขึ้นจะมีผลกระทบกับกองทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่วนสาเหตุที่ทำให้สภาวะการตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นส่วนใหญ่จะเกิดจาก 1. เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจทางการเงินทั้งภายในประเภท ภูมิภาค และในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 2. เกิดการเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล ในแต่ละประเทศ ซึ่งจะส่งผลถึงความไม่มั่นใจในการลงทุนของนักลงทุน 3. เกิดการเปลี่ยนแปลงในการร่างกฎหมาย และมีกฎข้อบังคับใหม่ๆ เกิดขึ้น เกี่ยวกับการลงทุน 4. เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ด้านการลงทุน 5. เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของกลุ่มนักลงทุนในตลาดต่างประเทศ ก็จะส่งผลกระทบกับภายในประเทศได้ด้วยเช่นกัน 6. เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลประทบกับตลาด เช่น การเกิดภัยทางธรรมชาติ หรือการเกิดสงครามภายในประเทศ ในประเทศใกล้เคียง หรือประเทศใดประเทศหนึ่งในโลก โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจก็ส่งผลให้สภาวะการตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาดดังที่กล่าวมานี้ บางครั้งเป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และยังกล่าวได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะคาดการณ์ไม่ถึง แต่ก็ส่งผลประทบกับกองทุนรวม แต่ความเสี่ยงเหล่านี้ถ้าสภาพเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังคงมั่นคงอยู่ก็อาจจะทำให้สภาวะการตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงได้น้อยมาก ดังนั้นก่อนการลงทุนก็ลองมองสภาพตลาดโดยรวม ซึ่งเราอาจจะศึกษาจากข้อมูลข่าวสารและติดตามข่าวเศรษฐกิจรวมทั้งการเมืองประกอบก่อนพิจารณาลงทุน

read more