Month: April 2014

การทำบัญชีเพื่อการพัฒนาชีวิต

ด้วยในสภาวะทางด้านสังคมในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยม สังคมแห่งการใช้เงินใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย สังคมแห่งการฟุ้งเฟ้อ สังคมที่พร้อมจะส่งผลทำให้หลายคนเดินหลงผิด หลงไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็นการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นตามมาในอนาคต (แถมดีไม่ดียังจะกลายเป็นการก่อปัญหาหนี้สินที่ไม่สามารถปลดได้เสียด้วย) และแนวทางหนึ่งที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยกันดีและได้รับความนิยม ได้รับการสนับสนุนให้นำมาใช้ในปัจจุบัน ก็คือ “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” แนวทางนี้เป็นแนวทางที่รัชกาลที่ 9 ท่านทรงมอบให่แก่พวกเราคนไทยทุกคน เป็นแนวทางที่อาศัยการพึ่งพาตัวเอง การทำให้เรารู้จักที่จะประมาณตนและไม่ตั้งอยู่บนความประมาท เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเอง ทำให้ตัวเองรู้จักที่จะพอมีพอกินพอใช้โดยคำนึงอยู่บนหลักของเหตุผลและการประมาณตนเองอยู่เสมอ หากถามว่า การทำบัญชีเป็นการพัฒนาชีวิตได้อย่างไร? การทำบัญชีเป็นการจดบันทึกเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ และเงื่อนไขที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของตัวคุณเองรวมทั้งครอบครัว ชุมชนและในระดับประเทศซึ่งข้อมูลที่ทำการจดบันทึกนี้จะเป็นตัวบงชี้ที่สำคัญของอดีต ปัจจุบันและอนาคต แน่นอนว่าข้อมูลนี้ย่อมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวคุณเองทั้งในด้านการวางแผนชีวิตและการทำกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของคนในครอบครัว เมื่อมีการวางแผนชีวิตที่ดี ชีวิตเราก็จะเริ่มเกิดการพัฒนา เมื่อเกิดการพัฒนาชีวิตเราก็จะเริ่มมีความมั่นคงทางด้านการเงินมากขึ้น ดังนั้นรอช้าอยู่ไย…เรามาเริ่มทำบัญชีและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักคำสอนของรัชกาลที่ 9 กันเถอะคะ…เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันข้างหน้า…เพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรัก

read more