Month: September 2018

ทราบกันหรือไม่ว่ากองทุนรวมมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ทราบกันหรือไม่ว่ากองทุนรวมมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ปกติเวลาได้ยินเราก็มักจะได้ยินแค่คำว่ากองทุนรวม แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่ากองทุนรวมมีกี่ประเภทและอะไรบ้าง ซึ่งจริงๆ แล้วจะมีการแบ่งกองทุนรวมออกเป็น 2 แบบ คือการแบ่งตามลักษณะการซื้อขายหน่วยลงทุน และแบ่งตามนโยบายการลงทุน หรือก็คือ กองทุนปิด (Closed-End fund) และ กองทุนเปิด (Open-End fund) ซึ่งทั้งสองแบบจะมีลักษณะแตกต่างกันดังนี้ กองทุนปิด (Closed-End fund) จะมีลักษณะการจองซื้อเพียงครั้งเดียวตอนจัดตั้งโครงการในครั้งแรก จำนวนหน่วยลงทุนก็มีกำหนดแน่นอนไม่มีการเพิ่มหรือลด และมีกำหนดอายุโครงการแน่นอน กองทุกลักษณะนี้ผู้ซื้อจะไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ โดยอายุจะกำหนดให้มีตั้งแต่ 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี ไปจนถึง 10 ปี แต่ถ้าต้องการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มต้องเข้าไปในซื้อในตลาดรอง ซึ่งส่วนใหญ่ตลาดรองที่ทำการซื้อขายกันจะเป็นใน ตลาดหลักทรัพย์ กองทุนเปิด (Open-End fund) ลักษณะกองทุนจะเป็นแบบไม่มีกำหนดอายุโครงการ ผู้ลงทุนสามารถที่จะไถ่ถอนเงินลงทุนได้ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เช่น ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน, ทุกไตรมาส หรือทุกปี เป็นต้น โดยมูลค่าที่รับซื้อจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการจัดการเกิดขึ้น ตามข้อตกลงหรือนโยบายของกองทุนที่กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้น กองทุนเปิดจัดเป็นกองทุนที่มีสภาพคล่องมากกว่ากองทุนปิด ทำให้มีผู้สนใจลงทุนมากกว่า การลงทุนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ยังจัดว่ามีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อให้คุณสามารถลงทุนแล้วได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าอย่างที่ต้องการ

read more