Month: January 2019

ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวม

ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวม สำหรับใครที่กำลังคิดจะนำเงินหรือสินทรัพย์มาลงทุนในกองทุนรวม คุณอาจจะสงสัยได้ว่ากองทุนรวมนั้นให้ผลตอบแทนหรือเราจะได้รับผลตอบแทนในลักษณะใดบ้าง โดยทั่วไปแล้วผลตอบแทนจากกองทุนรวมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบด้วยกัน คือ ผลตอบแทนจากกำไร และผลตอบแทนจากเงินปันผล ซึ่งทั้งสองแบบจะมีลักษณะดังนี้ 1. ผลตอบแทนจากกำไร สำหรับกำไรในกองทุนรวมจะมาจากส่วนต่างของราคา โดยจะเรียกว่า กำไรส่วนเกินทุน (Capital gain) หรือก็คือส่วนต่างที่ขณะทำการขายราคาสูงกว่าตอนซื้อ ส่วนต่างตรงนี้ถือเป็นกำไรในการลงทุน และกำไรในส่วนนี้ไม่ต้องเสียภาษีกรณีบุคคลธรรมดา ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร 2. ผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยกองทุนรวมแต่ละประเภทอาจจะแตกต่างกัน บางประเภทก็จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลแต่บางประเภทก็มี ขึ้นอยู่กับนโยบายของกองทุน สำหรับกองทุนรวมที่มีการจ่ายเงินปันผล ผู้บริหารกองทุนเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งอาจเป็น 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ไตรมาส หรือ 1 ปี เมื่อการประกอบการมีกำไรเกิดขึ้นก็จะนำเงินตรงนั้นมาทำการจ่ายปันผลให้กับผู้ลงทุน แต่เงินปันผลตรงนี้จะแตกต่างจากกำไร เพราะลูกค้าหรือผู้ลงทุนจะต้องนำไปคำนวณเสียภาษีกรณีบุคคลธรรมดา และจะถูกหักภาษี 10% สำหรับกำไรและเงินปันผลอาจจะมากหรือน้อยในแต่ละกองทุนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และจะได้รับผลตอบแทนเป็นแบบไหนนั้นก็จะแตกต่างกันด้วย ดังนั้นก่อนการลงทุนอย่าลืมศึกษาถึงเงื่อนไขและรายละเอียดตรงนี้กันก่อน เพื่อให้คุณได้รับผลตอบแทนในแบบที่คุณต้องการ

read more