Category: เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกองทุนรวม

ความเสี่ยงของกองทุนรวมจากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงของกองทุนรวมจากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่แล้วการนำเงินมาลงทุนในกองทุนรวมหรือการลงทุนเกือบทุกประเภทจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ สำหรับกองทุนรวมการเปลี่ยนแปลงของตลาดก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบ และเมื่อเกิดขึ้นจะมีผลกระทบกับกองทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่วนสาเหตุที่ทำให้สภาวะการตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นส่วนใหญ่จะเกิดจาก 1. เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจทางการเงินทั้งภายในประเภท ภูมิภาค และในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 2. เกิดการเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล ในแต่ละประเทศ ซึ่งจะส่งผลถึงความไม่มั่นใจในการลงทุนของนักลงทุน 3. เกิดการเปลี่ยนแปลงในการร่างกฎหมาย และมีกฎข้อบังคับใหม่ๆ เกิดขึ้น เกี่ยวกับการลงทุน 4. เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ด้านการลงทุน 5. เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของกลุ่มนักลงทุนในตลาดต่างประเทศ ก็จะส่งผลกระทบกับภายในประเทศได้ด้วยเช่นกัน 6. เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลประทบกับตลาด เช่น การเกิดภัยทางธรรมชาติ หรือการเกิดสงครามภายในประเทศ ในประเทศใกล้เคียง หรือประเทศใดประเทศหนึ่งในโลก โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจก็ส่งผลให้สภาวะการตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาดดังที่กล่าวมานี้ บางครั้งเป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และยังกล่าวได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะคาดการณ์ไม่ถึง แต่ก็ส่งผลประทบกับกองทุนรวม แต่ความเสี่ยงเหล่านี้ถ้าสภาพเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังคงมั่นคงอยู่ก็อาจจะทำให้สภาวะการตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงได้น้อยมาก ดังนั้นก่อนการลงทุนก็ลองมองสภาพตลาดโดยรวม ซึ่งเราอาจจะศึกษาจากข้อมูลข่าวสารและติดตามข่าวเศรษฐกิจรวมทั้งการเมืองประกอบก่อนพิจารณาลงทุน

read more

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงในกองทุนรวม

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงในกองทุนรวม หลายคนเมื่อถึงช่วงหนึ่งของชีวิตมักจะมองหาการลงทุนที่สามารถช่วยให้เงินที่เรามีอยู่งอกเงยมากขึ้นไปกว่าเดิม ซึ่งก็อาจจะดีกว่าการฝากออมทรัพย์หรือเก็บไว้เฉยๆ แต่การลงทุนอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงที่ว่ามีอะไรกันบ้างนั้น เราพอจะสรุปได้ดังนี้ 1. ความเสี่ยงที่เกิดจากผลตอบแทนไม่แน่นอน ผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยที่เราจะได้รับหลังจากที่นำเงินมาลงทุนในกองทุนรวมนั้น อาจจะได้รับไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าเงินที่นำไปลงทุนนั้นได้ผลลัพธ์ดีมากน้อยแค่ไหน ซึ่งบางครั้งนอกจากไม่ได้รับผลตอบแทนอาจมีการขาดทุนเกิดขึ้นได้อีกด้วย 2. ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้จัดการกองทุน ถ้าผู้จัดการกองทุนขาดประสบการณ์ในการดำเนินงาน รวมถึงไม่มีความสามารถหรือขาดทักษะในการตัดสินใจลงทุน อาจทำให้เกิดผลเสียในการดำเนินงานได้ ซึ่งก็จะส่งผลถึงเงินที่เรานำมาลงทุนในกองทุนด้วยเช่นกัน หรือบางครั้งผลตอบแทนที่ได้รับอาจจะไม่คุ้มค่ากับเงินที่นำมาลงทุน 3. ความเสี่ยงที่เกิดจากการกู้ยืมเงินมาลงทุน การกู้เงินบางแห่งอาจจะมีดอกเบี้ยเงินกู้ไม่สูงมาก ถ้านำมาลงทุนในกองทุนรวมบางประเภทที่ให้ผลตอบแทนดี เพราะบางครั้งดอกเบี้ยที่ได้รับอาจจะมากกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ ทำให้หลายคนที่ไม่มีเงินมาลงทุนใช้วิธีนี้ แต่ก็มีความเสี่ยงอยู่เช่นกัน เพราะถ้าผลตอบแทนไม่ดีพอก็อาจจะส่งผลทำให้เราขาดทุนหรือต้องหาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่ม ดังนั้นสำหรับใครที่กำลังคิดจะนำเงินมาลงทุนในกองทุนรวม ลองนำเรื่องต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นไปประกอบการพิจารณากันด้วย เพื่อให้คุณสามารถนำเงินมาลงทุนและได้ผลตอบแทนคุ้มค่าอย่างที่ต้องการ

read more